Imagen Ofertes i Serveis

 

Al Banc del Temps dispossem de variades ofertes i demandes segóns les necesitats del nostres usuaris: desde treure a passejar al gos, acompanyament a la gent gran y petita fins a asessoria fiscal, médica, classes d’informática, etc…